8
خواندن در 2 دقیقه

پیدا کردن یک مقدار در کل دیتابیس کار بسیار سختی است، مخصوصا اگر به دیتابیس آشنا نباشید و بخواهید بصورت دستی دنبال آن بگردید. خیلی از زمان ها پیش می آید که دیتابیسی که روی آن کار می کنیم را نمیشناسیم و یا بدنبال ستون و جدول مرتبط با یک مقدار مشخص هستیم. در چنین مواقعی بدترین حالت ممکن جستجو در تمام جداول است. اما راه حل بهتری هم برای این کار وجود دارد. توسط دستور کی معرفی می شود می توانید به راحتی تمام دیتابیس را جستجو کنید.

پیدا کردن یک عبارت در کل دیتابیس

می توانید این کد را بصورت یک Stored Procedure تعریف کنید و در زمان های مورد نیاز از آن استفاده کنید. این دستور مکان دقیق عبارت مورد نظر شما را در ۲ ستون بصورت جدول و ستون نمایش می دهد.

کافی است کلمه مورد نظر را در @SearchStr و بجای wordSearch قرار دهید. با اجرای این قطعه کد نتیجه را مشاهده خواهید نمود.

دقت داشته باشید زمان بررسی بستگی مقدار اطلاعات داخل دیتابیس و تعداد جداول آن دارد. خیلی از مواقع این قطعه کد سرعت شما را در پیدا کردن یک کلمه در کل دیتابیس بسیار آسان می کند.

DECLARE @SearchStr nvarchar(100)
SET @SearchStr = 'wordSearch'


CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

SET NOCOUNT ON

DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
SET @TableName = ''
SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')

WHILE @TableName IS NOT NULL

BEGIN
  SET @ColumnName = ''
  SET @TableName =
  (
    SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
    FROM   INFORMATION_SCHEMA.TABLES
    WHERE     TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
      AND  QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
      AND  OBJECTPROPERTY(
          OBJECT_ID(
            QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
             ), 'IsMSShipped'
              ) = 0
  )

  WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
    
  BEGIN
    SET @ColumnName =
    (
      SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
      FROM   INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
      WHERE     TABLE_SCHEMA  = PARSENAME(@TableName, 2)
        AND  TABLE_NAME  = PARSENAME(@TableName, 1)
        AND  DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar', 'int', 'decimal')
        AND  QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
    )

    IF @ColumnName IS NOT NULL
    
    BEGIN
      INSERT INTO #Results
      EXEC
      (
        'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630) FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
        ' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
      )
    END
  END 
END

SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results

DROP TABLE #Results

 

7
خواندن در 2 دقیقه

گاهی اوقات یافتن یک ستون در یک دیتابیس بزرگ مشکلات زیادی را به همراه دارد و زمان زیادی را از شما برای یافتن آن به هدر می دهد، و یا اینکه بعضی اوقات نام دقیق ستون مورد نظر و جدول آن را نمی دانید. در چنین مواقعی بهترین راه حل استفاده از کد زیر برای یافتن ستون مورد نظر در دیتابیس است.

پیدا کردن یک ستون در دیتابیس

می خواهیم یک ستون از دیتابیس را در کل جدول های دیتابیس جستجو کرده و نام جدول هایی که این ستون در آنها استفاده شده است را پیدا کنیم.

یافتن یک ستون در دیتابیس

پیدا کردن فیلد در دیتابیس

چگونه یک ستون را از بین کل جدول های یک دیتابیس پیدا کنیم؟

هنگامی که جداول دیتابیس زیاد می شود یا اینکه یک دیتابیس را بصورت Open Source از جایی می گیرید لازم است که بدانید یک فیلد یا یک ستون از جدول Sql در چه جدول هایی وجود دارد. اگر بخواهید به روش معمول پیدا کنید باید تک تک جدول ها را باز کنید که ببیند آیا این فیلد در آن جدول وجود دارد و یا خیر؟

این دستور به شما کمک خواهد تا زودتر به نتیجه برسید.

SELECT
	c.name AS ColName,
	t.name AS TableName
FROM sys.columns c
  JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id
WHERE
	c.name LIKE '%ColumnName%'